INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ กรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมหารือกับสภาวิศวกร
นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ กรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมหารือกับสภาวิศวกร
17 November 2023 time 15:59

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ กรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมหารือกับสภาวิศวกร นำโดย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 และคณะ ในประเด็นเรื่องการผลักดันความร่วมมือการยกระดับความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการก่อสร้างและวิศวกร เกี่ยวกับการใช้ BIM ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ณ สำนักงานสภาวิศวกร

ทั้งนี้ สองหน่วยงานได้มีแนวความคิดร่วมกันในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยที่ยั่งยืน อาทิ การสนับสนุนการนำเทคโนโลยี BIM มาใช้ในโครงการก่อสร้าง และการลดปริมาณคาร์บอนในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาสู่ NET ZERO เป็นต้น

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved