นโยบาย

นโยบายเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ประการ ของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  1. จะเทิดทูนและดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ดำเนินการทางการเมือง
  2. ปรับการบริหารองค์กรให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการก่อสร้าง โดยให้สมาคมดำเนินการเป็นกลางไม่ขึ้นกับองค์กรใด
  3. ประสานงานรัฐบาล และองค์กรต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์กับวงการก่อสร้าง
  4. ส่งเสริมยกระดับเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการก่อสร้างให้สมาชิก
  5. เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่สมาชิกด้วยกิจกรรมของสมาคมต่างๆ

นโยบายพิเศษ

  1. ปกป้องธุรกิจก่อสร้างด้วยคุณธรรมโดยติดตามและผลักดัน มาตรฐานด้านราคากลาง การพิจารณาเงินชดเชยค่าก่อสร้าง รวมถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจก่อสร้างอย่างยั่งยืน
  2. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกและ Suppliersเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการ
  3. ยกระดับความเชื่อมั่นให้สังคมได้มีความเข้าใจในภาพลักษณ์ใหม่ของผู้ประกอบการก่อสร้าง ด้วยการร่วมกิจกรรมอาสา สาธารณประโยชน์ และการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved