วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“ สร้างขีดความสามารถในการพัฒนาและแข่งขันของผู้ประกอบการก่อสร้างไทย โดยใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้ง value chain โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสาธารณชน สังคม ประเทศชาติ และผลักดันให้ธุรกิจก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ

  1. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้ข้อมูล ศึกษามาตราการ เสนอนโยบายและระเบียบกฏหมายต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการก่อสร้างสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นธรรม รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาทุกข์ แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของสมาชิกอย่างเร่งด่วน (Collaboration with Public Sector)
  2. ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างยั่งยืน (Collaboration with Private Sector)
  3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการก่อสร้าง เช่น ด้านเทคโนโลยี การบริหารงานก่อสร้าง ด้านกฏหมาย และจัดให้มีการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทั้งต่อสมาชิก และสาธารณชน เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Knowledge Management & Sharing)
  4. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์, สร้างความสามัคคี และสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างสมาชิก (Member Engagement and Activities)
  5. จัดกิจกรรม ร่วมมือ ส่งเสริมภารกิจอันมีประโยชน์ต่อสาธารณชน สังคม และส่วนรวม และผลักดันให้ธุรกิจก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Public Contribution to support Thailand’s Sustainability Growth)
  6. ผลักดันให้เกิดสภาก่อสร้าง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน และพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป (Support the Establishment of Council of Construction Industry)
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved