คณะอนุกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

 1. นายธนัท เวสารัชชานนท์ | ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
 2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการกลุ่มงานชลประทาน
  1. นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ | ประธานกลุ่มงานชลประทาน
  2. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล | อนุกรรมการ
  3. นายประสิทธิพงศ์ คณิตานนท์ | อนุกรรมการ
  4. นายศิรวัจน์ โอฬารธนสิน | อนุกรรมการ
  5. นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข | อนุกรรมการ
 3. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการกลุ่มงานทางและโครงสร้างพื้นฐาน
  1. นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล | ประธานกลุ่มงานทางและโครงสร้างพื้นฐาน
  2. นายประเสริฐ คงเคารพธรรม | อนุกรรมการ
  3. นายกานต์ชัย เจริญไมตรี | อนุกรรมการ
  4. นายธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา | อนุกรรมการ
  5. นายศิรวัจน์ โอฬารธนสิน | อนุกรรมการ
 4. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการกลุ่มงานอาคาร
  1. นายศรันย์โรจน์ เลิศจรรยา | ประธานกลุ่มงานอาคาร
  2. นางสาวกรกนกเชาว์ ปรีชา | อนุกรรมการ
  3. นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล | อนุกรรมการ
  4. นายวินัย สุวรรณขจิต | อนุกรรมการ
  5. นายสมชัย สันตินิภานนท์ | อนุกรรมการ
  6. นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ | อนุกรรมการ
 5. ฝ่ายเลขานุการ
  1. นางสาวผกาวดี สุนทรธรรม | เลขานุการ
  2. นางสาวศุภราจิตร์ เลขาผู้ช่วย | เลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ

 1. นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช | ประธาน
 2. นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข | อนุกรรมการ
 3. นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา | อนุกรรมการ
 4. นายรุจน์ทัย รักราชการ | อนุกรรมการ
 5. นายสุเชาว์ จันทร์แสงเพ็ชร์ | อนุกรรมการ
 6. นายปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย | อนุกรรมการ
 7. นางสาวชัญญาณัฎฐ์ โอฬารธนสิน | อนุกรรมการ
 8. นางสาวผกาวดี สุนทรธรรม | เลขานุการ
 9. นางสาวศุภรา จิตร์เลขา | ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สัญญา และร้องทุกข์

 1. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง | ประธาน
 2. นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา | อนุกรรมการ
 3. นายประเสริฐ คงเคารพธรรม | อนุกรรมการ
 4. นายพงษ์ศักดิ์ ดิฐพงศ์ภักดี | อนุกรรมการ
 5. นายวินัย สุวรรณขจิต | อนุกรรมการ
 6. นายปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย | อนุกรรมการ
 7. นายกานต์ ชัยเจริญไมตรี | อนุกรรมการ
 8. นายธนิต ธรรมไกรสร | อนุกรรมการ
 9. นายศิรวัจน์ โอฬารธนสิน | อนุกรรมการ
 10. นายสุรเชษฎ์ ลีลาวรเศรษฐ์ | อนุกรรมการ
 11. นายวิทยา บูรณะวัฒนากูล | อนุกรรมการ
 12. นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ | อนุกรรมการ
 13. นางทองสมุทร เล็กเอกรัตน์ | อนุกรรมการ
 14. นางสาวผกาวดี สุนทรธรรม | เลขานุการ
 15. นางสาวประภัสสร ศุภมงคล | ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์

 1. นายอาภาธร กรรณสูต | ประธาน
 2. นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล | อนุกรรมการ
 3. นางสาวกรกนก เชาว์ปรีชา | อนุกรรมการ
 4. นายธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา | อนุกรรมการ
 5. นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข | อนุกรรมการ
 6. นายยรรยง นิติสาโรจน์ | อนุกรรมการ
 7. นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล | อนุกรรมการ
 8. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล | อนุกรรมการ
 9. นายอนุชิต หวั่งหลี | อนุกรรมการ
 10. นางสาวผกาวดี สุนทรธรรม | เลขานุการ
 11. นางสาวประภัสร ศุภมงคล | ผู้ช่วยเลขานุการ
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved