คณะกรรมการบริหาร

นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช

ตำแหน่ง นายกสมาคม

นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง

ตำแหน่ง อุปนายก

นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา

ตำแหน่ง อุปนายก

นายธนัท เวสารัชชานนท์

ตำแหน่ง อุปนายก

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข

ตำแหน่ง อุปนายก

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา

ตำแหน่ง เลขาธิการ

นายปิติพันธ์ุ ธนศรีวนิชชัย

ตำแหน่ง รองเลขาธิการ

นายดนุช ยนตรรักษ์

ตำแหน่ง เหรัญญิก

นายกานต์ ชัยเจริญไมตรี

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายศิรวัจน์ โอฬารธนสิน

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ ดิฐพงศ์ภักดี

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นางสาวประภาพิมพ์ ลิปตพัลลภ

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายรุจน์ทัย รักราชการ

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายวินัย สุวรรณขจิต

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายวิฑูรย์ สลิลอำไพ

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายสันติ จันทร์แสงเพ็ชร์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายอาภาธร กรรณสูต

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายอนุชิต หวั่งหลี

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายกำลาภ วิวัฒน์พลกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นางสาวภาวิตา ลี้สกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

นายอัครากร ตันดิลกตระกูล

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved