คณะกรรมการบริหาร

นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล

ตำแหน่ง นายกสมาคม

นายประเสริฐ วรปัญญา

ตำแหน่ง อุปนายก

นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา

ตำแหน่ง อุปนายก

นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง

ตำแหน่ง อุปนายก

นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช

ตำแหน่ง อุปนายก

นายธนัท เวสารัชชานนท์

ตำแหน่ง เลขาธิการ

นายประเสริฐ คงเคารพธรรม

ตำแหน่ง เหรัญญิก

นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล

ตำแหน่ง กรรมการ

นายกานต์ ชัยเจริญไมตรี

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวกรกนก เชาว์ปรีชา

ตำแหน่ง กรรมการ

นายธนิต ธรรมไกรสร

ตำแหน่ง กรรมการ

นายธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา

ตำแหน่ง กรรมการ

นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ ดิฐพงศ์ภักดี

ตำแหน่ง กรรมการ

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข

ตำแหน่ง กรรมการ

นายปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย

ตำแหน่ง กรรมการ

นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายยรรยง นิติสาโรจน์

ตำแหน่ง กรรมการ

นายรุจน์ทัย รักราชการ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายวินัย สุวรรณขจิต

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล

ตำแหน่ง กรรมการ

นายศิรวัจน์ โอฬารธนสิน

ตำแหน่ง กรรมการ

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา

ตำแหน่ง กรรมการ

นายสมชัย สันตินิภานนท์

ตำแหน่ง กรรมการ

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล

ตำแหน่ง กรรมการ

นายสุเมธ สุรบถโสภณ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายสุเชาว์ จันทร์แสงเพ็ชร์

ตำแหน่ง กรรมการ

นายอาภาธร กรรณสูต

ตำแหน่ง กรรมการ

นายอนุชิต หวั่งหลี

ตำแหน่ง กรรมการ

Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved