INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT ขอเชิญร่วมสัมมนา ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย
ขอเชิญร่วมสัมมนา ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย
06 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 น.

ขอเชิญร่วมสัมมนา ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยถูกใช้ในการจ้างก่อสร้างทั่วประเทศเฉลี่ยปีละ 2.7 แสนโครงการโดยมีผู้รับเหมาทั่วประเทศอย่างน้อย 2,700 รายร่วมเสนอราคา และยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่มีความเชื่อมโยง (linkage) กับการรับเหมาก่อสร้าง

แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกใช้มา 4 ปีแล้ว และการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งที่มีการจัดจ้างการก่อสร้างจำนวนมาก ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิม ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้าและยังก่อให้เกิดปัญหาใหม่หลายประการ เช่น การมุ่งป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างล่าช้าe-bidding ยังไม่ช่วยเพิ่มระดับการแข่งขันในการเสนอราคาในหลายโครงการ

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ยังเน้นให้หน่วยงานรัฐคัดเลือกผู้รับเหมาด้วยเกณฑ์ราคามากกว่าพิจารณาความคุ้มค่า (value for money) ตลอดโครงการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

จึงสมควรแก่เวลาที่จะต้องได้รับการประเมินผลการบังคับใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 และมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการศึกษา "ปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสเป็นธรรม คุ้มค่า และเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง"และเวทีเสวนา ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 - 12.00 ทาง FB LIVE: TDRI.thailand >> https://www.facebook.com/tdri.thailand

::: กำหนดการ :::

9.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

9.40 น. นำเสนอผลการศึกษา โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ และคณะผู้วิจัย

10.30 น. เสวนา “ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย”

::: วิทยากร  :::

- คุณสุธิษา จารุเมธาวิทย์ : ผู้อำนวยการกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
- ดร. มานะ นิมิตรมงคล : เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
- ดร. ไกร ตั้งสง่า : กรรมการสภาวิศวกร
- คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข : เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดำเนินการเสวนา โดย  ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ

11.30 น. รับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved