ACTIVITIES

EVENT > ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
28 June 2024 time 10:06

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

 

ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นต่อหน่วยงานของภาครัฐ 

 

หมายเหตุ:

  • กรณีผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายใด ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถยื่นคำขอการขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP ได้ตลอดเวลา โดยขั้นตอนปฏิบัติในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนในระบบ e-GP  ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ด่วนที่สุด ที่ กค 3/ว 91 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวได้ที่ www.gprocurement.go.th
Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved