ACTIVITIES

EVENT > ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
09 December 2020 เวลา 10:51 น.

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน

 

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

 

หมายเหตุ:

  1. การประกาศรายชื่อดังกล่าว ยังไม่ใช่การประกาศขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง เป็นเพียงรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเท่านั้น
  2. หากผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายใดที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนไว้แล้วไม่มีรายชื่อปรากฏ สามารถตรวจสอบสถานะได้ในระบบ e-GP ที่หัวข้อ “ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ/ตรวจสอบสถานะขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ” เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ประกาศ
  3. กรณีผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายใด ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถยื่นคำขอการขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP ได้ตลอดเวลา โดยขั้นตอนปฏิบัติในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนในระบบ e-GP  ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ด่วนที่สุด ที่ กค 3/ว 91 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวได้ที่ www.gprocurement.go.th
Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved