INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT 4 สมาคมวิชาชีพ เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือผู้ประกอบการด้านก่อสร้างฯ
4 สมาคมวิชาชีพ เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือผู้ประกอบการด้านก่อสร้างฯ
30 April 2020 เวลา 14:50 น.

TCA News :: วันที่ 30 เมษายน 2563 นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะผู้แทน 4 สมาคมวิชาชีพ ประกอบด้วย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เข้าพบ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือในประเด็นการขอขยายอายุสัญญาก่อสร้าง การยกเว้นค่าปรับ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ และเสนอแนะแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านออกแบบ ก่อสร้าง และจำหน่ายพัสดุกับภาครัฐ เพื่อลดผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ทำเนียบรัฐบาล

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved