ACTIVITIES

EVENT > ประกวดราคาจ้าง เลขที่ TRS2-S-25 ( ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 )
ประกวดราคาจ้าง เลขที่ TRS2-S-25 ( ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 )
09 November 2021 เวลา 14:56 น.

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง เลขที่ TRS2-S-25 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะจัดหาและจ้างก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง 69 Kv พระนครใต้ (GIS) สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 โดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) โดยใช้งบประมาณ กฟผ.

  • สถานที่ก่อสร้าง : สถานีไฟฟ้าแรงสูงพระนครใต้
  • ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) : แก้ไขราคา 362,000,000.- บาท เป็น  332,000,000.- บาท
  • การขายเอกสารประกวดราคา ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคา ชุดละ 5,000.- บาท ได้ที่ แผนกจัดจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง (ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ท.082) กองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิง จังหวัดนนทบุรี ในวันทำการระหว่างเวลา 08:00 น. ถึง 15:00 น. ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2436 0342 หรืออีเมล procurement. tse@egat.co.th ทั้งนี้ สามารถ download แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ซื้อ เอกสารประกวดราคาได้ที่เว็บไชต์ http://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng
  • การยื่นของประกวดราคา กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:30 น. ถึง 10:00 น. และเปิดซองประกวดราคา เวลา 10:00 น. ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 1 อาคารฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ท.082 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved