NEWS

CONSTRUCTION NEWS > ขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน
25 June 2020 เวลา 11:13 น.

ด้วยกรมที่ดินได้รับทราบปัญหาจากสำนักงานที่ดินว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมาติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานที่ดินในช่วงเวลาเช้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องเสียวลารอรับการบริการนานไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งดังเป็นเหตุให้เกิดเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ นอกจากนี้ ความแออัดของประชาขนที่มาขอรับบริการในสำนักงานที่ดินก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อและอาจไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของรัฐบาล

ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนของสำนักงานที่ดินลดความแออัดในช่วงเวลาเช้าและกระจายการให้บริการประชาชนไปในช่วงเวลาบ่าย ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องเสียเวลารอรับการบริการนาน และได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กรมที่ดินจึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้นอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้

  1. การติดต่อขอรับบริการกับสำนักงานที่ดิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ไปทำนิติกรรมในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นการกระจายประชาชนผู้ขอรับบริการ มิให้เกิดความแออัดและล่าช้า เนื่องจากมีผู้ขอรับบริการเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเช้า ทั้งนี้หากผู้ประกอบการค้นอสังหาริมทรัพย์มีความจำเป็นต้องไปดำเนินการในช่วงเวลาเช้าขอให้ใช้บริการนัดจุดทะเบียนล่วงหน้าตาม 3.
  2. ขอให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์พิจารณาเฉลี่ยงานที่จะขอรับบริการกับสำนักงานที่ดินในแต่ละวันตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้มีการทำนิติกรรมเป็นจำนวนมากในวันใดวันหนึ่งเพียงวันเดียวหรือช่วงปลายสัปดาห์ หรือก่อนสิ้นเดือน หรือก่อนสิ้นสุดมาตรการต่าง ๆ
  3. ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถนัดจดทะเบียนล่วงหน้า หรือแจ้งให้คู่กรณีที่ต้องทำนิติกรรมอื่นต่อเนื่องในคราวเดียวกัน ดำเนินการนัดจดทะเบียนล่วงหน้าได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการขอรับบริการกับสำนักงานที่ดินที่ทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ดังนี้

3.1 คู่กรณีสามารถกำหนดนัดวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่ประสงค์ได้

3.2 ทราบค่าใช้จ่ายในการจุดทะเบียน เพื่อจะได้จัดเตรียมมาพร้อมชำระในวันจุดทะเบียน

3.3 สามารถส่งสำเนาเอกสารให้เจ้าหน้าที่ได้ทางระบบสารสนเทศของสำนักงานที่ดิน ในแต่ละท้องที่ เช่นเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ไลน์เป็นต้นโดยไม่ต้องนำไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานที่ดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเรื่องราวคำขอ หนังสือสัญญา รวมถึงบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ไว้เป็นการล่วงหน้าเมื่อถึงวันนัดจะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นการผ่อนคลาย ความแออัดของประชาชนให้ลดลงได้อีกด้วย

            จึงเรียนมาเพื่อประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในการติดต่อขอรับบริการ สำนักงานที่ดินตามนัยดังกล่าวข้างต้นกรมที่ดินหวังเป็นอย่างยิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์

 

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved