:: ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “International Arbitration in the Digital Age”

| 2017-11-02 15:24:58


ด้วย ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2550  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกทุกรูปแบบรวมถึงการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) และการประนอมข้อพิพาท (Mediation) ซึ่งถือเป็นการระงับ  ข้อพิพาททางเลือกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากทั่วโลก

ในการนี้ ที เอช เอ ซี มีกำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “International Arbitration in the Digital Age”ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม  แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการในยุคดิจิตอลและการปรับใช้กฎหมายให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้แก่บุคลากรทางด้านกฎหมายและบุคคลทั่วไป ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. ศ.ดร. อนันต์ จันทรโอภากร     คณะกรรมการกฤษฎีกาและอนุญาโตตุลาการ

สำนักอนุญาโตตุลาการ             สำนักงานศาลยุติธรรม

2. นายยุทธนา ศิวรักษ์              Baker & Mckenzie partner

3. นายกฤดา พูนวัตถุ               Rajah & Tann partner

4. นายวรพงษ์ สุธานนท์            PwC Thailand Forensics partner

5. นายรัฐการ บุญเหนือ             Dispute resolution partner, Watson Farley & Williams (Thailand) Limited          

 

หากท่านใดสนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้  ที่นี่ 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine