:: ขอรับฟังความคิดเห็นผลกระทบของ ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

| 2017-08-16 13:46:26


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สภาหอการค้าไทย

        เนื่องด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ ตลอดจน ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีและให้ถือเป็นรายได้ของท้องถิ่น และในขณะนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... สนช. อยู่ระหว่างพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติฯ โดยจะสิ้นสุดรับฟังความเห็นในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

        ในการนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นว่าเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อ ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ดังนั้น จึงขอความกรุณา ท่าน แสดงความคิดเห็นผลกระทบต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ จะรวบรวมและนาเสนอไปยังภาครัฐบาลเพื่อดาเนินการตามความเหมาะสมโดยขอความกรุณาท่านจัดส่งข้อคิดเห็นกลับไปยังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine