:: แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560

| 2017-07-21 16:36:31


กรณีนายจ้างประสงค์จะยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ในท้องที่จังหวัดที่คนต่างด้าวมาทำงาน ต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
  1. แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว
  2. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตินบุคคล เฉพาะหน้าแรก (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)
  4. รูปถ่ายคนต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. เอกสารหลักฐานแสดงตน (ถ้ามี)

 

ดาวน์โหลดแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว ที่นี่ 


 

 

ที่มา : กรมการจัดหางาน (https://www.doe.go.th/prd/alien/news/param/site/152/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/8340)

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine