กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน "แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ"

| 17 กันยายน 2561


กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค(กรท) 0405.3/038416  "แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ"

ดาวน์โหลดเอกสาร : ที่นี่

 


  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine