:: ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา (ด้านการลงทุน)

| 2018-11-20 14:59:50


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุนจัดทำแบบสอบถามนี้ขึ้น เพื่อสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับสาขาการลงทุนที่ภาคเอกชนสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศศรีลังกา โดยข้อมูลที่ได้จากการจัดทำแบบสอบถามนี้ จะใช้เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำท่าทีของไทยในการเจรจาจัดทำบทลงทุน และข้อเรียกร้องการเปิดตลาดของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา เพื่อให้การเจรจาดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ที่   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCayn5xgrRCB8xZjBi0y7k1gET7ZMypJVAT0AumekDhGtVnw/viewform

 

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine