INTERNAL ACTIVITIES

กิจกรรมภายใน HOT

นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล กรรมการบริหารฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา BCI Highlights Construction Technology Update
หมายเลขสมาชิก 14

เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา BCI Highlights Construction Technology Update/ B-CTU หัวข้อ Innovation & Construction Technology To The Future City “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสู่เมืองแห่งอนาคต” จัดโดย บีซีไอ ร่วมกับนิตยสาร Construction+ ณ ห้องอาหาร เอ บาร์ ชั้น 37 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์คโดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

1) นายพิทักษ์ นิ่มอนงค์- MQDC

2) ดร.วิกรม วัชระคุปต์ - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3) นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล - สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งเตือนกรณีนิติบุคคลออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
หมายเลขสมาชิก 14

ประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย 


สืบเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับข้อสอบถามจากหน่วยงานของรัฐกรณีมีนิติบุคคลที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ออกหนังสือค้ำประกันให้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง


ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อทราบและระมัดระวังในการนำหนังสือค้ำประกันที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ไปเป็นหลักประกันสัญญาการก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 


ขอเชิญร่วมสัมมนา ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย
หมายเลขสมาชิก 14

ขอเชิญร่วมสัมมนา ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย


พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยถูกใช้ในการจ้างก่อสร้างทั่วประเทศเฉลี่ยปีละ 2.7 แสนโครงการโดยมีผู้รับเหมาทั่วประเทศอย่างน้อย 2,700 รายร่วมเสนอราคา และยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่มีความเชื่อมโยง (linkage) กับการรับเหมาก่อสร้าง


แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกใช้มา 4 ปีแล้ว และการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งที่มีการจัดจ้างการก่อสร้างจำนวนมาก ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิม ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้าและยังก่อให้เกิดปัญหาใหม่หลายประการ เช่น การมุ่งป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างล่าช้าe-bidding ยังไม่ช่วยเพิ่มระดับการแข่งขันในการเสนอราคาในหลายโครงการ


พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ยังเน้นให้หน่วยงานรัฐคัดเลือกผู้รับเหมาด้วยเกณฑ์ราคามากกว่าพิจารณาความคุ้มค่า (value for money) ตลอดโครงการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น


จึงสมควรแก่เวลาที่จะต้องได้รับการประเมินผลการบังคับใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 และมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562


ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการศึกษา "ปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสเป็นธรรม คุ้มค่า และเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง"และเวทีเสวนา ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 - 12.00 ทาง FB LIVE: TDRI.thailand >> https://www.facebook.com/tdri.thailand


::: กำหนดการ :::

9.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


9.40 น. นำเสนอผลการศึกษา โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ และคณะผู้วิจัย


10.30 น. เสวนา “ปรับกฎหมายจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย”


::: วิทยากร  :::


- คุณสุธิษา จารุเมธาวิทย์ : ผู้อำนวยการกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
- ดร. มานะ นิมิตรมงคล : เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
- ดร. ไกร ตั้งสง่า : กรรมการสภาวิศวกร
- คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข : เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ดำเนินการเสวนา โดย  ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ


11.30 น. รับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนา


 

กิจกรรมภายในล่าสุด NEW

Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved