INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
22 September 2021 เวลา 16:49 น.

TCA News ::  ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว965 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ส่วนราชการสามารถนำแนวทางปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 1-5 ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยอนุโลม

**ดาวน์โหลดหนังสือ >> หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว965 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564
**ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ >>

  1. หนังสือด่วนที่สุด กค (กวจ) 2/ว171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  2. หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 2/ว423 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
  3. หนังสือด่วนที่สุด กค(กวจ) 0405.2/ว279 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
  4. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. หนังสือด่วนที่สุดกค (กวจ) 2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19    
Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved