ACTIVITIES

EVENT > การเข้าเสนอชื่อกฎหมายพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ...
การเข้าเสนอชื่อกฎหมายพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ...
26 June 2020 เวลา 13:46 น.

เรียน     ท่านสมาชิกสมาคมฯ

          ตามที่ หอการค้าไทยและคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ...   ต่อประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นไปตามหมวด 5 ขอรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  โดยในขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการรวบรวมรายชื่อของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อเสนอกฎหมายตามหลักเกณฑ์จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน นั้น

     หอการค้าไทยจึงขอความร่วมมือมายังสมาชิกฯ ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเข้าเสนอชื่อกฎหมายเพื่อนำรายชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา ต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าเสนอชื่อกฎหมาย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ตามลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1SAsp47Uk3udCa6hVO3o4Ko4n0ebBiPNz และส่งรายชื่อกลับไปยัง ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายหอการค้าจังหวัด ที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน : นายขัตติยะ แพงคำแหง เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายหอการค้าจังหวัด 

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved