ACTIVITIES

EVENT > ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน ครั้งที่ 2 (Registration for The 2nd Market Sounding)
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน ครั้งที่ 2 (Registration for The 2nd Market Sounding)
18 April 2022 เวลา 10:30 น.

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย  ได้ดำเนินโครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ จัดทำเอกสารประกวดราคา และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) นั้น

ในการนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน  (Market Sounding) ครั้งที่ 2 จากนักลงทุนภาคเอกชน  สถาบันทางการเงิน และผู้สนใจ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาและออกแบบโครงสร้างของรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน และประกอบการจัดทำเอกสารการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนให้เหมาะสมต่อไป การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ในวันพุธที่  27 เมษายน 2565  เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอบี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ลงทะเบียน Registration

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved