ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ“เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)”
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ“เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)”
27 เมษายน 2564 เวลา 20:09 น.

เนื่องจาก เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญความท้าทายจากการระบาดของ COVID-19 นับตั้งแต่ปี 2563 แม้ปัจจุบันจะทยอยฟื้นตัว แต่ต้องใช้ระยะเวลา นอกจากนี้ การฟื้นตัวของภาคส่วนต่างๆ ยังไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนัก  ซึ่งต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัว อาทิ กลุ่มท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19ให้สอดคล้องกับมาตรการปัจจุบันที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตในระบบการเงินที่ปรับสูงขึ้น และส่งผลต่อการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการธุรกิจ ประกอบด้วย มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) และมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ชำระหนี้และให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืน (โครงการ   พักทรัพย์ พักหนี้) : Asset Warehousing 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อและลดช่องว่างทางการเงิน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการส่งผ่านความช่วยเหลือมายังกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้กลับฟื้นตัวและแข่งขันได้  โดยมีกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์  หัวข้อ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)”  ในวันพฤหัสดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น.  เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ   ภาคธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สามารถลงทะเบียนได้ที่  Link : https://1th.me/L3xeb

โดยขอความกรุณาท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และกรอกข้อมูลในแบบตอบรับ สแกน QR Code หรือคลิก link เพื่อลงทะเบียน ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564  โดยสภาหอการค้าฯ จะส่ง link สำหรับเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งลงทะเบียนไว้กลับไปยังท่านก่อนวันสัมมนาล่วงหน้า 1 วัน  

สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า 
093-424-1622 (ณฐอร),063-895-5533(สุดารัตน์),084-117-8237(กิตติพงศ์)

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved