ACTIVITIES

EVENT > รายการเปลี่ยนแปลงประกวดราคา เลขที่ เรื่อง ประกวดราคา เลขที่ EGAT 1/2563-MMRP2
รายการเปลี่ยนแปลงประกวดราคา เลขที่ เรื่อง ประกวดราคา เลขที่ EGAT 1/2563-MMRP2
17 May 2021 time 15:28

รายการเปลี่ยนแปลงประกวดราคา เลขที่ เรื่อง ประกวดราคา เลขที่ EGAT 1/2563-MMRP2

ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แจ้งให้ทราบว่าได้ออกประกวดราคาเลขที่ EGAT 1/2563-MMRP2 งานจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 21 เมษายน 2564 นั้น กฟผ. ใคร่ขอแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้

การยื่นซองประกวดราคา เปลี่ยนกำหนดเปิดซองประกวดราคาและสถานที่เปิดซองประกวดราคา

จาก วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กำหนดยื่นซองประกวดราคาเวลา 09.00 ถึง 10.00 น. และเปิดซองประกวดราคาเวลา 10.00 น. ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 1 อาคาร ท.082 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี

เปลี่ยน วันที่ 25 มิถุนายน 2564 กำหนดยื่นซองประกวดราคาเวลา 09.00 ถึง 10.00 น. และเปิดซองประกวดราคาเวลา 10.00 น. ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 1 อาคาร ท.082 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved