ACTIVITIES

EVENT > ประกวดราคา เลขที่ TILS-L-06 (ประกวดราคา 2 ซอง) (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1)
ประกวดราคา เลขที่ TILS-L-06 (ประกวดราคา 2 ซอง) (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1)
17 December 2020 เวลา 15:50 น.

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1)

เรื่อง ประกวดราคา เลขที่ TILS-L-06 (ประกวดราคา 2 ซอง)

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 Kv ทุ่งสง – สงขลา 3 (จากกิโลเมตรที่ 105 ถึง สถานีไฟฟ้าแรงสูงสงขลา 3) และจัดหาและจ้างก่อสร้างตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 Kv หาดใหญ่ 2 – คลองแงะ ลงที่สถานไฟฟ้าแรงสูงสงขลา 3 สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) โดยใช้งบประมาณ กฟผ.

สถานที่ก่อสร้าง : จากกิโลเมตรที่ 105 ถึง สถานีไฟฟ้าแรงสูงสงขลา 3 (ระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร)

จากสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หาดใหญ่ 2 – คลองแงะ ลงที่สถานไฟฟ้าแรงสูงสงขลา 3 (ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร)

ราคาก่อสร้าง : 1,529,000,000 บาท (ไม่รวมราคาอุปกรณ์รื้อถอนที่กำหนดให้ผู้เสนอราคารับซื้อจาก กฟผ.)

การยื่นซองประกวดราคา : กำหนดยื่นซองด้านเทคนิคพร้อมซองราคา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-10.00 น. และเปิดซองด้านเทคนิคเวลา 10.00 น. ณ  ห้องหมายเลข 1202/1  ชั้น 12 อาคาร ท. 101 การไฟฟ้าไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี

การขายเอกสารประกวดราคา สอบถามมูลเพิ่มเติม :  ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคา 15,000 บาท ได้ที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง (ห้องหมายเลข 1202/2 ชั้น 12 อาคาร ท. 101)  กองการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ สายงานระบบส่ง ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ การไฟฟ้าไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 – 17 ธันวาคม 2563 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-436-0342 หรืออีเมล procurement.tse@egat.co.th  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/

กำหนดยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคพร้อมซองราคา และกำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค เลื่อนจากเดิมจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปประมาณ 1 เดือน 

 

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved