ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญเข้าร่วมงานประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
ขอเชิญเข้าร่วมงานประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
25 September 2020 เวลา 16:37 น.

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตามที่ กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเชอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชน ร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สามารถเชื่อมต่อ การเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และฟื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและร่วมบริหารจัดการโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งของประชาชนต่อไป นั้น ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการประเมิน ความสนใจของภาคเอกชน (Market sounding ที่มีศักยภาพในการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยกำหนดให้มีการจัดงานประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่นางพินท์สุดา สัตยพาณิชย์ หมายเลข โทรศัพท์  02-636-7510 กด 4 หรือ 062-468-3275 

สามารถศึกษาข้อมูลโครงการเพิ่มเติม  ที่นี่

หมายเหตุ  ลงทะเบียนหน้างานได้

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved