NEWS

CONSTRUCTION NEWS > การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
01 June 2020 เวลา 14:40 น.

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ
        ด้วยกรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.3/ว 239 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง โดยสามารถทำแบบประเมินได้ผ่านเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th/ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 มิถุนายน 2563 

ดาวน์โหลด ::: หนังสือการรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved