คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

 • 1. นายณัฐพร พรหมสุทธิ | ประธาน
  2. นายประเสริฐ วรปัญญา | อนุกรรมการ
  3. นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช | อนุกรรมการ
  4. นายธนัท เวสารัชชานนท์ | อนุกรรมการ
  5. นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล | อนุกรรมการ
  6. นายกานต์ ชัยเจริญไมตรี | อนุกรรมการ
  7. นายธนิต ธรรมไกรสร | อนุกรรมการ
  8. นายธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา | อนุกรรมการ
  9. นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ | อนุกรรมการ
  10. นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ | อนุกรรมการ
  11. นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา | อนุกรรมการ
  12. นายวิทยา ทรัพย์มากอุดม | อนุกรรมการ
  13. นายสมชัย สันตินิภานนท์ | อนุกรรมการ
  14. นายนันตชัย นนทนานันท์ | อนุกรรมการ
  15. นางสาวผกาวดี สุนทรธรรม | เลขานุการ
  16. นางสาวศุภรา จิตร์เลขา | ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ

 • 1. นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช | ประธาน
  2. นายณัฐพร พรหมสุทธิ | อนุกรรมการ
  3. นายธนัท เวสารัชชานนท์ | อนุกรรมการ
  4. นายธนิต ธรรมไกรสร | อนุกรรมการ
  5. นายบพิธ ธุระชน | อนุกรรมการ
  6. นายรุจน์ทัย รักราชการ | อนุกรรมการ
  7. นายวิทยา ทรัพย์มากอุดม | อนุกรรมการ
  8. นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา | อนุกรรมการ
  9. นางสาวกัญญา ปัจจุสมัย | เลขานุการ
  10. นางสาวผกาวดี สุนทรธรรม | ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สัญญา และร้องทุกข์

 • 1. นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ | อนุกรรมการ
  2. นายประเสริฐ วรปัญญา | ประธาน
  3. นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช | อนุกรรมการ
  4. นายดนุช ยนตรรักษ์ | อนุกรรมการ
  5. นายธนัท เวสารัชชานนท์ | อนุกรรมการ
  6. นายกานต์ ชัยเจริญไมตรี | อนุกรรมการ
  7. นายธนิต ธรรมไกรสร | อนุกรรมการ
  8. นายประเสริฐ คงเคารพธรรม | อนุกรรมการ
  9. นายสมชัย สันตินิภานนท์ | อนุกรรมการ
  10. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล | อนุกรรมการ
  11. นายสุรชัย เลศะวานิช | อนุกรรมการ
  12. นางสาวผกาวดี สุนทรธรรม | เลขานุการ
  13. นางสาวประภัสสร ศุภมงคล | ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์

 • 1. นายอาภาธร กรรณสูต | ประธาน
  2. นายธนัท เวสารัชชานนท์ | อนุกรรมการ
  3. นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล | อนุกรรมการ
  4. นายธนิต ธรรมไกรสร | อนุกรรมการ
  5. นายธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา | อนุกรรมการ
  6. นายบพิธ ธุระชน | อนุกรรมการ
  7. นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ | อนุกรรมการ
  8. นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา | อนุกรรมการ
  9. นายสมชัย สันตินิภานนท์ | อนุกรรมการ
  10. นายสุรชัย เลศะวานิช | อนุกรรมการ
  11. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล | อนุกรรมการ
  12. นายสุเชาว์ จันทร์แสงเพ็ชร์ | อนุกรรมการ
  13. นายอนุชิต หวั่งหลี | อนุกรรมการ
  14. คุณยรรยง นิติสาโรจน์ | อนุกรรมการ
  15. นางสาวผกาวดี สุนทรธรรม | เลขานุการ
  16. นางสาวประภัสสร ศุภมงคล | ผู้ช่วยเลขานุการ
 • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine