ประกวดราคาโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

| 06 กรกฎาคม 2561

 

ประกาศประกวดราคา

-----------------------------

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำ โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารงานจัดประโยชน์อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในส่วนปริมณฑลและส่วนภูมิภาค ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธียื่นซองประกวดราคา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
๑. ลงทะเบียนยื่นความประสงค์เข้าร่วมประกวดราคา กรอกเอกสารหนังสือรับรองด้านคุณสมบัติและซื้อซองเอกสารประกวดราคาได้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ โถงบริการผู้เช่า อาคาร ๖ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
 
๒. ยื่นเอกสารและผลงานของบริษัท ฟังคำชี้แจง ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการประกวดราคาในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ.ห้องประชุม ๖๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร ๖สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
 
๓. ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทเวศน์ อาคาร ๔ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
 
๔. ข้อกำหนดทั่วไป(ขอบเขตโครงการสำรวจและจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารงานจัดประโยชน์อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในส่วนปริมณฑลและส่วนภูมิภาค ปีพ.ศ. ๒๕๖๑)(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 
๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๕.๑    เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยทุกรายต้องประกอบธุรกิจเกี่ยวกับประเภทการสำรวจรังวัดทำแผนที่และภูมิศาสตร์สารสนเทศ มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท 
๕.๒   มีผลงานการสำรวจรังวัดทำแผนที่ พร้อมสำเนาเอกสารการว่าจ้างที่สามารถยืนยันและเชื่อถือได้  ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๒ งาน ในระยะเวลา ๒ ปี  และมีมูลค่าแต่ละงานไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาทต่อสัญญา
๕.๓   มีวิศวกรสำรวจ โปรแกรมเมอร์ และ ช่างรังวัด ประจำบริษัท
๕.๔    ผู้เสนอราคาจะต้องสามารถนำเข้าข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และสืบค้นข้อมูลของการรังวัดด้วยระบบ GIS และ MIS ด้วยโปรแกรม SASS ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้
๕.๕   ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกวดราคาและไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามระเบียบราชการ
 
๖. หลักฐานการเสนอราคา ประกอบด้วย
๖.๑    สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ  การค้า กระทรวงพาณิชย์ จะต้องออกภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันออกใบรับรอง จนถึงวันยื่นซองประกวดราคา พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
๖.๒   สำเนาทะเบียนการค้าของกรมสรรพากร ในการเสียภาษี พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง    
๖.๓   หนังสือมอบอำนาจในกรณีบริษัท ห้างร้านใด จะมอบหมายให้บุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจเต็มในการทำการผูกพันในนามของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนมายื่นซองประกวดราคาแทนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนั้นๆ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนคนนั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย และการมอบอำนาจนั้นจะต้องมอบอำนาจให้เฉพาะการประกวดราคาครั้งนี้เท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์
๖.๔   ผู้ยื่นซองประกวดราคา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีรูปถ่าย   เมื่อยื่นซองประกวดราคา ณ สถานที่ยื่นซองประกวดราคา
 
๗. เงื่อนไขการเสนอราคา
๗.๑   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กำหนดในใบเสนอราคา ซึ่งแนบท้ายประกาศนี้โดยไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆ นอกเหนือไปจากที่ประกาศประกวดราคาฉบับนี้
๗.๒   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
๗.๓   หากมีเอกสารแสดงรายละเอียดด้านราคาอื่นๆ ที่ต้องการอธิบายเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา       
๗.๔   รายการใดมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง
๗.๕   ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันนับแต่วันที่ยื่นซองประกวดราคา
๗.๖   ผู้เข้าร่วมการประกวดราคาจะต้องวางเงินประกันซองจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในวันยื่นซองประกวดราคาการคืนเงินประกันซอง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะทำการยึดเงินประกันซองของผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๒ ราย ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย และจะคืนให้เมื่อผู้เสนอราคาได้ทำสัญญาจ้างกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้ว
 
๘. การยื่นซองประกวดราคา
๘.๑   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งซองประกวด  พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารตามข้อ ๕.
๘.๒  ซองประกวดราคาที่ยื่นแล้ว ห้ามถอน
๘.๓   ซองประกวดราคาที่ยื่นล่าช้ากว่ากำหนด สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะ  ไม่รับพิจารณา เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และมีการแจ้งล่วงหน้า โดยอยู่ในอำนาจและ ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับซองและเปิดซอง เป็นผู้พิจารณา
 
๙. เงื่อนไขการพิจารณา
๙.๑   คณะกรรมการรับซองและเปิดซองและคณะกรรมการคัดเลือก มีสิทธิโดยเด็ดขาดที่จะรับหรือไม่รับไว้พิจารณาซึ่งการประกวดราคาของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้  โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
๙.๒   เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกลงมติให้ผู้ใดเป็นผู้ประกวดราคาได้แล้ว สำนักงานทรัพย์สินฯ จะแจ้งให้ผู้ประกวดราคารับทราบ และทำหนังสือสัญญาจ้างต่อกันอีกครั้งหนึ่ง จึงจะถือว่ามีสัญญาต่อกันอย่างแท้จริง
 
 

******************************************************************************************************************

 กำหนดการประกวดราคางานปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

๑. งานปรับปรุงตลาดและระบบไฟฟ้าตลาดทรัพย์สิน ฯ จังหวัดสงขลา (ตลาดโครงการ ๒)

๒. งานปรับปรุงซ่อมแซมตลาด ๒ จังหวัดราชบุรี (โซนอาหาร)

๓. โครงการปรับปรุงอาคารศาลาเฉลิมธานี

๔. งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารพักอาศัย ๘ ชั้น และงานติดตั้งโครงหลังคาอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้นครึ่ง พื้นที่ชุมชนเทพประทาน

๕. งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัยอาคาร ๑ – ๔ จำนวน ๓๓ ห้อง พื้นที่ชุมชนเทพประทาน

๖. งานซ่อมแซมระบบท่อเมนน้ำประปา พื้นที่คลองไผ่สิงโต (อาคาร ๒๖-๗)

๗. งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และงานสถาปัตยกรรมอาคาร พื้นที่อาคารพักอาศัย ๖ ชั้น โครงการพัฒนาชุมชนสามเสน

๘. โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่การบริหารงานจัดประโยชน์อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในส่วนปริมณฑลและส่วนภูมิภาค

วันที่ ๒ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
- ประกาศประกวดราคา
- เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวดราคา กรอกเอกสารหนังสือรับรองด้านคุณสมบัติพร้อมซื้อแบบและรายการประกอบแบบ และเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ ๕ –๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ) ณ โถงบริการผู้เช่า อาคาร ๖  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 
หมายเหตุ : งานที่ดำเนินการในส่วนภูมิภาคสามารถซื้อแบบ ฯ ได้ ณ สำนักงานทรัพย์สิน ฯ ส่วนภูมิภาคได้อีกช่องทางหนึ่ง
 
วันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ชี้แจงรูปแบบและรายการประกอบแบบแก่ผู้ร่วมประกวดราคา (เอกสารแนบ)
 
วันที่ ๑๖ –๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ถาม – ตอบข้อซักถามรูปแบบรายการ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประกวดราคามีข้อซักถาม สามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒  ๗๘๗ ๗๒๘๔-๘๕, ๐๒ ๗๘๗ ๗๒๒๕, ๐๒ ๗๘๗ ๗๒๗๗ หมายเลขโทรสาร ๐๒ ๗๘๗ ๗๐๗๙ 
 
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนยื่นซองประกวดราคา 
เวลา ๐๙.๐๐ น.   ยื่นซองประกวดราคา ณ ห้องประชุมเทเวศร์ อาคาร ๔ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 
หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>>  www.crownproperty.or
 

ที่มา:
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine