นโยบาย

นโยบายสำคัญในการบริหารสมาคมฯ

 • นโยบายเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ประการ ของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  1.สมาคมฯ จะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่ดำเนินงานทางการเมือง : โดยจะแทรกนโยบายนี้ให้มีอยู่ในนโยบายและกฎระเบียบของสมาคม
  2.ปรับการบริหารองค์กรให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการก่อสร้าง โดยให้สมาคมดำเนินการเป็นกลางไม่ขึ้นกับองค์กรใด : นำทีมบริหารที่เป็นมืออาชีพมาเสริมประสิทธิภาพ และศึกษาวางแผนกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับวงการก่อสร้างโดยรวม
  3.ประสานงานรัฐบาล และองค์กรต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ปรับปรุงกฎหมาย, ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์กับวงการก่อสร้าง : โดยใช้ทีมงานที่มีความเข้าใจและความต้องการของธุรกิจก่อสร้างเพื่อติดต่อประสานงานกับรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ได้
  4.ส่งเสริมยกระดับเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการ และองค์ความรู้ด้านการก่อสร้างให้สมาชิก : โดยใช้ทีมบริหารที่เป็นมืออาชีพด้านการจัดการ ปรับปรุงการบริหารการจัดการของสมาคม และวางแผน Knowledge Management เช่น การเก็บข้อมูล, สร้างมาตรฐานและอบรมให้กับสมาชิก
  5.ส่งเสริมความสามัคคี จัดพบปะสังสรรค์ในหมู่สมาชิก ทั้งด้านกีฬา บันเทิง และการยกระดับความรอบรู้ให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง : จัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมตามคำแนะนำของสมาชิก

  นโยบายพิเศษ

  1.สร้างมาตรฐานของการจัดการธุรกิจก่อสร้าง ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้ในระดับทัดเทียมกัน และมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเปิดเสรีของธุรกิจก่อสร้างให้กับต่างชาติมากขึ้น
  2.วางระเบียบของบริษัทก่อสร้างที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้าและมาตรฐานของกฎระเบียบ ที่ลูกค้าพึงปฏิบัติต่อบริษัทก่อสร้างที่เป็นมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากลูกค้า
  3.ประสานงานกับ Suppliers เพื่อวางมาตรฐานในการขายสินค้าให้กับบริษัทก่อสร้าง
  4.วางแผนระยะยาวสำหรับธุรกิจก่อสร้างในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมถึงการประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันแผนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine