:: “กรมบัญชีกลาง”เดินหน้าโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วม CoST พร้อมเปิดโอกาสภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ

| 2018-07-04 15:40:36


กรมบัญชีกลางลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเข้าร่วม CoST จำนวน 10 โครงการ พร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความเห็นในการตรวจสอบ เน้นย้ำทุกโครงการมีทีมตรวจสอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของหน่วยงานรัฐ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้นำโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน โดยมีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team : AT) ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่เจ้าของโครงการเปิดเผยและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการตรวจสอบข้อมูล ลงพื้นที่โครงการ และเผยแพร่รายงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ขยายไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งได้จัดทีมลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วม CoST และจัดเวทีภาคประชาชน โดยกรมบัญชีกลางได้จัดทีมคลังเขตและคลังจังหวัดสมทบกับคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล ร่วมกันสังเกตการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและลดปัญหาการทุจริต ในภาครัฐ จำนวน 10 โครงการ

สำหรับโครงการก่อสร้างที่คณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดเวทีภาคประชาชน ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือนมิถุนายน 2561 มีจำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.31 004 สายยีลาน-ท่าใหญ่ บ้านยีลาน หมู่ที่ 7 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุริง จังหวัดชุมพร

2.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place recycling) จังหวัดกาฬสินธุ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

3.โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4.โครงการงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นชีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากรวก จังหวัดชลบุรี ของกรมทางหลวง

5.โครงการแก้ปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค ขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) กรุงเทพมหานคร ของกรมทางหลวงชนบท

ส่วนโครงการที่เหลืออีก 5 โครงการ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมซ้าย-บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

3. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0037 บ้านหนองกลับ-บ้านเหมือนแร่ จังหวัดนครสวรรค์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

4. โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 37,936 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1-4 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา ของกรมชลประทาน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการ CoST เป็นโครงการที่จะช่วยให้โครงการก่อสร้างภาครัฐมีคุณภาพมากขึ้น ลดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐ สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้กับทุกภาคส่วน โดยเปิดให้มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งเป็นการนำภาษีของประชาชนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ได้ที่ www.cgd.go.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือเฟสบุ๊ค CoST Thailand

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine