:: ขอเชิญร่วมเสนอข้อคิดเห็นหลักเกณฑ์ในการจำแนกสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของต่อมไร้ท่อ (Scientific Criteria for the Determination of Endocrine-disrupting Properties)

| 2018-06-08 11:13:34


ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย  ได้จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ Regulation (EU) No 528/2012 Making Available on the Market and Use of Biocidal products ของสหภาพยุโรป เมื่อที่ 16 และ 17 กุมภาพันธ์ 2560 แก่ผู้แทนหน่วยงานเพื่อนำไปปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปได้ ก่อนที่กฎระเบียบดังกล่าว มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียนว่าภายใต้พันธกรณีความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical barriers to Trade-TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก สำนักงานได้รับแจ้งว่าสหภาพยุโรปได้ออก หลักเกณฑ์ในการจำแนกสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของต่อมไร้ท่อ (Scientific Criteria for the Determination of Endocrine-disrupting Properties) หากสารใดเข้าข่ายเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของต่อมไร้ท่อตามหลักเกณฑ์นี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ชีวฆาตภายใต้กฎระเบียบ  Regulation (EU) No 528/2012 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้ >> หลักเกณฑ์ในการจำแนกสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของต่อมไร้ท่อของสหภาพยุโรป

ทางสำนักงานจึงขอนำส่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาเพื่อให้พิจารณามา หากท่านเห็นว่าอาจได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวและประสงค์จะเสนอความคิดเห็น ขอโปรดแจ้งให้สำนักงานทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อแจ้งให้สหภาพยุโรปพิจารณาภายใต้พันธกรณีความตกลง TBT ต่อไป

 

ติดต่อขอแบบฟอร์มการเสนอข้อคิดเห็น : กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0-2202-3504  โทรสาร 0-2354-3041  E-mail : wto@tisi.mail.go.th

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine