:: AREAชี้ราคาค่าก่อสร้างลด รับซีเมนต์-คอนกรีต-เหล็กถูกลง

| 2018-05-15 16:38:05


นายโสภณ พรโชคชัย กรรมการ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการ และภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560-มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 1) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -1.88% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ไม้ลดลง 0.60% ซีเมนต์ลดลง 4.00% คอนกรีตลดลง 3.60% เหล็กลดลง 6.20% และส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น กระเบื้องเพิ่มขึ้น 1.30% วัสดุฉาบเพิ่มขึ้น 0.30% สุขภัณฑ์เพิ่มขึ้น 0.60% ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2.80%วัสดุอื่นๆ เพิ่มขึ้น 0.50%

ทั้งนี้สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนธันวาคม 2560 พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนมีนาคม 2561 (ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561) ขณะที่ จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2560-มีนาคม 2561 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง-1.88% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับลดลง จากกลุ่มวัสดุ ไม้ ซีเมนต์ คอนกรีต เหล็ก ส่วนวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ โดยปรับเพิ่มเล็กน้อย เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -1.88% (ผลจากการปรับลดลง ของกลุ่มวัสดุ ซีเมนต์ คอนกรีต เหล็ก)

นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง -1.13%

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ (http://www.naewna.com/business/338303)

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine