:: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4

| 2018-04-11 15:21:58


ด้วย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะอนุกรรมการระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ปรับปรุงมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินแล้วเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบ สำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ โรงมหรสพ และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สถานที่สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานระดับประเทศ ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

***ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 25 เม.ย. 61***

**ทั้งนี้ วสท. ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเกินจำนวน ***

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดร่างมาตรฐานได้ที่ http://eit.or.th/docse/docseminar.html 

และสามารถแสดงข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานฯ แบบ online ได้ที่  https://goo.gl/forms/9I01gweuLOf2b97n1

***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine