:: แจ้งการต่อทะเบียนผู้รับงานก่อสร้างและบำรุงทางของกรมทางหลวง

| 2017-08-21 13:45:59


เรียน  สมาชิกสมาคมฯ 

         เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น 

         เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างและบำรุงทางตามพันธกิจของกรมทางหลวง ผู้รับเหมาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทางของกรมทางหลวง ที่จะหมดอายุภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ให้มาดำเนินการต่อทะเบียนที่ สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวงภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามที่ นายมิตรสัมพันธ์ ชัชวาลรังสรรค์  วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร 087-821-1720  ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine