:: ประกาศเรื่อง แก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรตามประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง เรื่องผลพิจาณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคบใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

| 2017-07-19 11:54:48


ด้วยคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องตามพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2560 ได้ออกประกาศเรื่อง แก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรตามประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง เรื่องผลพิจาณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคบใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ให้แก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าดังกล่าวให้เป็นไปตามพิกันอัตราศุลกากรที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป รายละเอียดดาวน์โหลดได้ ที่นี่ มาเพื่อทราบและแจ้งสมาชิกโดยทั่วกัน

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine