:: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารธุรกิจเชิงบวก THE MASTER (Strategic and Appreciative Business Development Program)

| 2017-03-09 10:30:22


 

 

สถาบัน iSAB มีหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบ้นอื่นๆ เรามุ่งสร้างนักธุรกิจและนักบริหารรุ่นใหม่ให้เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยใช้ยุทธศาสตร์เชิงบวกในการขับเคลื่อนองค์กรและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  ทางสถาบัน iSAB คัดสรรวิทยากรที่มีประสบการณ์ในระดับแถวหน้า เพื่อนำประสบการณ์ตรงต่างๆ มาถ่ายทอด เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอด ทางธุรกิจได้ 

สถาบัน iSAB เปิดรับสมัครหลักสูตร The Master รุ่น 2 แล้วตั้งแต่วันนี้ ทาง www.isabthailand.com หรือโทร.092 281 3200

 

 

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine