:: โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

| 2016-10-19 13:59:16


 

 

 

 

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนิน  โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมอบ หมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยภายใต้การดำเนินโครงการได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม และจะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลอเอกสารได้ ที่นี้ 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ศูนย์ฯ ต่างๆ ดังนี้
หรือ ทางช่องทาง

QR Code: 

Friend Button: เพิ่มเพื่อน
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine