:: ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกร ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ที่ 1/2559 เรื่อง การรับสมัครและกำหนดระยะเวลารับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 6)

| 2016-10-12 13:53:22


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สภาวิศวกร

 

 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 15-11/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1-1/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

1. ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 (เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และไม่เคยถูกลงโทษ ฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ) สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 6) จากสาขาวิศวกรรมควบคุม ดังนี้ 

สาขาวิศวกรรมโยธา                 จำนวน          7        คน
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่            จำนวน          1        คน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล            จำนวน          2        คน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                จำนวน         2        คน
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ          จำนวน         1        คน
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม          จำนวน         1        คน
สาขาวิศวกรรมเคมี                  จำนวน          1        คน

 

2. กำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 (ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559) ระหว่างเวลา 8.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ณ สำนักงานสภาวิศวกร (ห้องหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร) ชั้น 2 ถนนรามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 1303 โทรสาร 0 2935 6695

 

3. สมาชิกสภาวิศวกรซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ต้องกรอกแบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาวิศวกร ภายในกำหนดระยะเวลารับสมัครตามข้อ 2

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่  >>> http://www.coe.or.th/coe-2/newsPic/N-20160927090858-1.pdf

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine