ลำดับที่ เรียงตามหัวข้อ เรียงตามวันที่
1 :: การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 04 พฤษภาคม 2561
2 :: แก้คําผิด ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 05 มีนาคม 2561
3 :: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 23 พฤศจิกายน 2560
4 :: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม 23 พฤศจิกายน 2560
5 :: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน 23 พฤศจิกายน 2560
6 :: ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 23 พฤศจิกายน 2560
7 :: กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พศ-2560 29 สิงหาคม 2560
8 :: กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงาานก่อสร้าง พศ 2560 29 สิงหาคม 2560
9 :: มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ 21 สิงหาคม 2560
10 :: พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 21 กรกฎาคม 2560
11 :: ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 21 กรกฎาคม 2560
12 :: พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 30 มิถุนายน 2560
13 :: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 04 พฤษภาคม 2560
14 :: พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว28 ลงวันที่ 30 มกราคม 09 มีนาคม 2560
15 :: กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 ตุลาคม 2559
16 :: การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 26 กันยายน 2559
17 :: การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 13 กันยายน 2559
18 :: ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน. ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียต่อไป พ.ศ. 02 สิงหาคม 2559
19 :: การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 11 พฤษภาคม 2559
20 :: ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 22 มีนาคม 2559
21 :: ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง เรื่องผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผน่รีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเพื่อเติม 08 มีนาคม 2559
22 :: การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม 04 กุมภาพันธ์ 2559
23 :: ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒1) พ.ศ. ๒๕๕8 และ การใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา 07 มกราคม 2559
24 :: การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 17 ธันวาคม 2558
25 :: การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลว.15 ต.ค.58 05 พฤศจิกายน 2558
26 :: การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 21 สิงหาคม 2558
27 :: ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท (ว230) ลว. 30 มิ.ย. 58 20 กรกฎาคม 2558
28 :: หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 กรกฎาคม 2558
29 :: แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (ว188) 02 มิถุนายน 2558
30 :: การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (ว168) 15 พฤษภาคม 2558
31 :: แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (ว150) 15 พฤษภาคม 2558
32 :: การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน ฯ(ครั้งที่ 1) 11 มีนาคม 2558
33 :: การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน ฯ (ครั้งที่ 2)(ว141) 11 มีนาคม 2558
34 :: ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพฯฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 08 กันยายน 2557
35 :: การประชุมการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน(PFPE) 26 สิงหาคม 2557
36 :: กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ.๒๔๗๙) 03 มีนาคม 2557
37 :: กฎกระทรวงฉบับที่ ๑-๑๓ (ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) 03 มีนาคม 2557
38 :: กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔-๓๒ (ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) 03 มีนาคม 2557
39 :: กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓-๔๐ (ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) 03 มีนาคม 2557
40 :: กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๑-๕๐ (ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) 03 มีนาคม 2557
41 :: กฎกระทรวง กำหนดการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว 03 มีนาคม 2557
42 :: ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ของ กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2557
43 :: กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๑-๕๙ (พ.ศ.๒๕๔๑) 03 มีนาคม 2557
44 :: ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง พ.ศ.๒๕๓๔ 03 มีนาคม 2557
45 :: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว 26 กุมภาพันธ์ 2557
46 :: พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 26 กุมภาพันธ์ 2557
47 :: พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎกระทรวง 26 กุมภาพันธ์ 2557
48 :: พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพ งานก่อสร้าง 26 กุมภาพันธ์ 2557
49 :: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 26 กุมภาพันธ์ 2557
50 :: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๓๕ 26 กุมภาพันธ์ 2557
51 :: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๓(ฉบับที่๓) 26 กุมภาพันธ์ 2557
52 :: กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ์ 2557
53 :: ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 26 กุมภาพันธ์ 2557
54 :: พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 26 กุมภาพันธ์ 2557
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine