ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษา

 • 1.นายมานะ กรรณสูต | ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์
  2.นายสมบัติ เพ็ชรตระกูล | ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์
  3.นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย์ | ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์
  4.นายจรูญ จันทร์จำรัสแสง | ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์
  5.นางสุมาลี บุญพจนสุนทร | ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์
  6.นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา | ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์
  7.ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ | ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
  8.นายวิบูลย์ ศรีประเสริฐ | ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
  9.นายประดิษฐ์ อาภรณ์ | ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
  10.นายรุ่งโรจน์ พงศาปาน | ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
  11.นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
  12.นายกลินท์ สารสิน | ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
  13.นายศรัณย์ทร ชุติมา | ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
  14.พลตรีอภิชาติ นพเมือง | ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
  15.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ | ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
 • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine