ขั้นตอนการเสนอราคา e-bidding รูปแบบใหม่

| 29 เมษายน 2562


กรมบัญชีกลางได้ทำการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ผู้เสนอราคาสามารถจัดเตรียมเอกสารการเสนอราคาก่อนบันทึกข้อเสนอด้านราคา และสามารถบันทึกข้อเสนอด้านราคาได้ในวันเสนอราคาเท่านั้น สำหรับการจัดเตรียมเอกสารการเสนอราคา ผู้เสนอราคายังคงสามารถจัดเตรียมเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดเอกสารจนถึงวันที่เสนอราคาเช่นเดิม ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เริ่มใช้งานการเสนอราคารูปแบบใหม่กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เริ่มประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ลิงค์ : https://youtu.be/3pnuYvZf6OE

 

 

 

 


  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine