ขอเรียนเชิญสัมมนาหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อมีสิทธิยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2”

| 12 มกราคม 2561


ที่นั่งเต็มแล้วค่ะ! การสัมมนา

หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อมีสิทธิยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2”

 

“เพิ่มรอบให้กับท่านสมาชิกที่พลาดโอกาสครั้งก่อน สำรองที่นั่งด่วน!”

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้างที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อมีสิทธิยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2” ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 

ดาวน์โหลด

แบบตอบรับและกำหนดการสัมมนา

แบบฟอร์มแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ (.doc)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างฯ

แผนที่โรงแรม เดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์


  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll MagazineBGF บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ITD