ประกาศเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมัยวาระปี พ.ศ. 2561 - 2563

| 12 มกราคม 2561


ประกาศ

ที่  0003 / 2561

กำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัยวาระปี  พ.ศ. 2561 - 2563

....................................................................................

          ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนมีนาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมฯ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 39, ข้อ 17 ถึงข้อ 20 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จึงขอประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยวาระปี พ.ศ. 2561 - 2563 ดังนี้

1. กำหนดการ

1.1  การประกาศกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารฯ คือ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

1.2  เปิดรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม และกรรมการบริหารฯ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561   

1.3  แจ้งเวียนรายนามและคุณสมบัติของผู้แสดงความประสงค์รับเลือกตั้งถึงสมาชิกเพื่อพิจารณา คือ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

1.4  กำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารฯ คือ วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (ปิดการลงคะแนน)

2. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง

2.1  ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม และตำแหน่งกรรมการบริหาร ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้แทนของสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกตลอดชีพที่เป็นนิติบุคคล และดำรงตำแหน่งสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

                        สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม ต้องได้รับการสนับสนุนเป็นหนังสือจากสมาชิก  สามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกตลอดชีพ ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรวมกันตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป และจะต้องยื่นหนังสือรับรองดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 

2.2  ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการประเภทเลือกตั้ง ต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการเลือกตั้ง โดยต้องมีเอกสารประกอบครบถ้วน ภายในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 

3. ลำดับขั้นตอนการเลือกตั้ง

3.1  ต้องเลือกนายกสมาคมก่อน จากนั้นจึงเลือกกรรมการประเภทเลือกตั้ง 14 ท่าน

3.2  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากผู้เข้าแข่งขันตำแหน่งนายกสมาคม

3.3  การรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 14 ท่าน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องได้รับคะแนนสูงสุดตั้งแต่อับดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 14 จากผู้ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด

 

4. สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

4.1  สมาชิกตลอดชีพ

4.2  สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบ ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกภาพติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง และไม่ค้างชำระค่าบำรุงประจำปี หรือเงินอื่นใดต่อสมาคมฯ

4.3  สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกราย หากเป็นการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องเป็นหุ้นส่วนหรือ กรรมการบริหารของนิติบุคคลนั้น โดยถูกต้องตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

4.4  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องชำระค่าบำรุงประจำปีให้ครบถ้วน ภายในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา   16.30 น. และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งภายในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

5.  หน้าที่ของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง

5.1  ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. เป็นต้นไป ทุกวันทำการ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ หมดเขต การรับใบสมัคร วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น.

5.2  ใบสมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่สมาคมฯ กำหนดเท่านั้น

5.3  สมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่านหรือผู้แทนเข้าประชุมเพื่อรับทราบผลการพิจารณา  คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการเลือกตั้ง พร้อมจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสมาคมฯ  อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ ซึ่งหากมีข้อทักท้วงประการใด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้พิจารณาตัดสิน และการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สุด

 

                                                                                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561

 

         

                                                                                          (นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ)

                                                                                นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

                                                                                             ในพระบรมราชูปถัมภ์


  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll MagazineBGF ITD