TCA ACTION


 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  | 15 กุมภาพันธ์ 2562

  จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกใจรัฐ ?? ทุกคำถามมีคำตอบที่นี่ที่เดียว !!

  "การสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" #โอกาสเดียว ที่ผู้ประกอบการจะได้พบเจ้าหน้าที่รัฐ (ตัวจริงเสียงจริง) #เวทีเดียว เฉลยเคล็ดลับจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.2560 แบบผ่านฉลุย

  ▶️ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

  ▶️ เวลา 13.00 – 16.00 น.

  ▶️ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

  ✔ สำรองที่นั่งด่วน! รับจำนวนจำกัด.. “สมาชิกสมาคมฯ รับส่วนลดค่าลงทะเบียน 500.-/ท่าน”

  ✔ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป / สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2251-4471-3 ต่อ 101 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่นี่

  >>  หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ - กำหนดการ

  >>  แบบฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา  (ส่งแบบรับภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562)

  >>  แบบสำรวจความคิดหรือข้อข้อเสนอแนะ (ส่งกลับภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562)

   

  More Info
 • ประกาศสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

  | 31 มกราคม 2562

  ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค 0405.2/959 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 แจ้งว่าปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี 2560 ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 ดังนั้นผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถใช้สิทธิตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15  วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลามิได้ เว้นแต่ เหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น ดังนั้น

  More Info

Construction News

:: ขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยิปซั่ม | 21 มกราคม 2562

:: ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม| 15 มกราคม 2562

More Info


ข่าวประกวดราคา

:: โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา | 17 มกราคม 2562

:: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เปิดประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | 02 สิงหาคม 2561

More Info