TCA ACTION


Construction News

:: ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562| 18 กรกฎาคม 2562

:: ข้อข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 7 วิธีทดสอบค่าความร้อนที่เกิดจากปฏิบัติระหว่างปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก กับน้ำ โดยวิธีวัดค่าความร้อนของสารละลาย | 04 กรกฎาคม 2562

More Info


ข่าวประกวดราคา

:: โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา | 17 มกราคม 2562

:: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เปิดประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | 02 สิงหาคม 2561

More Info