:: ขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยิปซั่ม

| 2019-01-21 13:29:18


ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้มีการทบทวนข้อกำหนดรายการต่างๆ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศหรือกำหนดแก้ไขมาแล้วทุกๆ 5 ปี โดยให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีหนังสือเวียนถามความเห็นจากคณะกรรมการวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในด้านนี้

 

โดยขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาว่าเห็นควรยืนยันให้ใช้มาตรฐานดังกล่าวต่อไป หรือแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกมาตรฐานดังกล่าว ตามที่ได้มีการประกาศใช้หรือแก้ไขมาแล้วทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้

ทั้งนี้โปรดแจ้งข้อคิดเห็นพร้อมเหตุผลในแบบเสนอข้อคิดเห็นแล้วส่งคืนสำนักงาน ภายใน 30 วัน ได้ที่ กองกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1 โทรศัพท์ 02-202-3439 โทรสาร 02-354-3166 Email : tattanatree@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยิปซัม มาตรฐานเลขที่ มอก.219-2552  

หรือพิมพ์ https://goo.gl/Pyhfs4 เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine