:: ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

| 2019-01-15 10:13:54


เรียน   สมาชิกสมาคมฯ

         ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะอนุกรรมการรายวิชา คณะที่ 31/1 หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวดนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม แล้วเสร็จ และเห็นควรเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดของร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว ก่อนนำเสนออนุกรรมการวิชาการรายสาขาพิจารณาให้ได้ข้อยุติต่อไป

         ทั้งนี้โปรดแจ้งข้อคิดเห็นพร้อมเหตุผลในแบบเสนอข้อคิดเห็นแล้วส่งคืนสำนักงาน ภายใน 30 วัน ได้ที่ กองกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 4 โทรศัพท์ 02-202-3441 โทรสาร 02-354-3166 Email : supachok@tisi.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบฟอร์มเอกสารร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม มาตรฐานฯ และแบบเสนอข้อคิดเห็น  หรือพิมพ์ http:/goo.gl/PjubcZ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine