:: ขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บล็อกแก้วกลวง มาตรฐานเลขที่ มอก.1395-2554

| 2018-10-30 14:48:19


 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้มีการทบทวนข้อกำหนดรายการต่างๆ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดหรือแก้ไขมาแล้วทุกๆ 5 ปี โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีหนังสือเวียนถามความเห็นจากคณะกรรมการวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในด้านนี้
 
โดยขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาว่าเห็นควรยืนยันให้ใช้มาตรฐานดังกล่าวต่อไป หรือแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกมาตรฐานดังกล่าว ตามที่ได้มีการประกาศใช้หรือแก้ไขมาแล้วทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ ขอให้ส่งคืนเอกสารข้อคิดเห็นภายใน 30 วัน

  • แบบฟอร์มดาวน์โหลดเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บล็อกแก้วกลวง มาตรฐานเลขที่ มอก. 1395-2554

  • แบบเสนอข้อคิดเห็น 

 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ ข้อความ

 

 

หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองกำหนดมาตรฐาน1

โทรศัพท์หมายเลข 02-202-3444 โทรสาร 02-354-3166

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine