:: ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพื่อให้เกิดดุลยภาพการผลิตและการใช้ของประเทศไทย”

| 2018-10-25 16:10:04


ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพื่อให้เกิดดุลยภาพการผลิตและการใช้ของประเทศไทย” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย(สกว.)จะจัดให้มีการสัมมนาเพื่อนำผลเสนอผลงานการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการการอุตสาหกรรมไม้ยางในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดดุลยภาพการผลิตและการใช้ของประเทศไทย ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องแมจิก 1 ชั้น G โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 

ทั้งนี้หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ โทร 02.942-8600 ต่อ 213 หรือ Email : arannee.kung@gmail.com ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine