:: ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ E-Tax Invoice เพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ”

| 2018-09-26 13:30:05


เรียน   ท่านสมาชิกสมาคมฯ 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ E-Tax Invoice เพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ” จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย, บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ E-Tax Invoice ( ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ) ต่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรพิเศษจากกรมสรรพากร

ตามที่ทางรัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ประกอบการจะต้องออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(E-taxInvoice)และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) , กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   จึงมีการจัดทำโครงการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยส่งใบกำกับภาษีทางอีเมล์ไปยังผู้ให้บริการประทับเวลาทางอิเล็กทรอนิกส์   (Timestamp) เพื่อประทับเวลาที่มีการส่งอีเมล์แนบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และส่งใบกำกับภาษีพร้อมข้อมูล Timestamp กลับไปยังผู้ซื้อ สำหรับกรมสรรพากรใช้สืบค้นและตรวจสอบต่อไป เอ็ตด้า (ETDA)

งานสัมมนานี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้สัมมนาได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และความเกี่ยวข้องกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับระบบ E-Tax Invoice โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กรมสรรกร ในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง E-Tax Invoice  พร้อมทั้ง คุณอภิรักษ์ เชียงเจริญ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และคุณเจษฎา วานิชสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-Software บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้ในด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบ E-Tax Invoice อีกทั้งยังมีการสาธิตการยื่นเอกสาร E-Tax Invoice ผ่านระบบที่ได้จัดทำขึ้นจากผู้พัฒนาระบบ ERP เพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

จัดโดย                      สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

สนับสนุนโดย             บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

                                 บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ E–Tax Invoice สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

                     2. เพื่อให้ผู้สัมมนาได้รับทราบรูปแบบวิธีการยื่นเอกสาร Invoice ว่ามีช่องทางใดบ้างและจัดทำอย่างไร

                

งานสัมมนา “ E-Tax Invoice เพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ” จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  หากประสงค์จะเข้าร่วมงาน กรุณาลงทะเบียนGoogle Forms ผ่านลิงค์ https://goo.gl/forms/VlFbp18IAsQnP2ds1 ภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟรี 2 ท่านต่อบริษัท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณศุภกฤต สมสาย หมายเลขโทรศัพท์ 095-896-8968 อีเมล์  suppakrit@mangoconsultant.com

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine