:: ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

| 2018-03-08 16:51:15


เรียน   สมาชิกสมาคมฯ

         ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 31/2 พลาสติกคอมโพสิตข้ออ้อยสำหรับงาน โครงสร้างแนวราบ ได้จัดทำร่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพอลิเมอร์เสริมเส้นใย แล้วเสร็จ ตามเอกสารดาวน์โหลด  

         และสำนักงานพิจารณาเห็นควรเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดของร่างมาตรฐาน ดังกล่าว ก่อนนำเสนออนุกรรมการวิชาการรายสาขาพิจารณาให้ได้ข้อยุติตอ่ไป

         ทั้งนี้โปรดแจ้งข้อคิดเห็นพร้อมเหตุผลในแบบเสนอข้อคิดเห็น แล้วส่งคืนสำนักงาน ภายใน 30 วัน ได้ที่ กองกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 4 โทรศัพท์ 02-202-3441 โทรสาร 02-354-3166 Email : thummachais@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร : ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพอลิเมอร์เสริมเส้นใย และแบบเสนอคิดเห็น

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine


BGF บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ITD