• ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  | 2019-02-15 10:33:39

  จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกใจรัฐ ?? ทุกคำถามมีคำตอบที่นี่ที่เดียว !!

  "การสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" #โอกาสเดียว ที่ผู้ประกอบการจะได้พบเจ้าหน้าที่รัฐ (ตัวจริงเสียงจริง) #เวทีเดียว เฉลยเคล็ดลับจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.2560 แบบผ่านฉลุย

  ▶️ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

  ▶️ เวลา 13.00 – 16.00 น.

  ▶️ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

  ✔ สำรองที่นั่งด่วน! รับจำนวนจำกัด.. “สมาชิกสมาคมฯ รับส่วนลดค่าลงทะเบียน 500.-/ท่าน”

  ✔ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป / สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2251-4471-3 ต่อ 101 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่นี่

  >>  หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ - กำหนดการ

  >>  แบบฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา  (ส่งแบบรับภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562)

  >>  แบบสำรวจความคิดหรือข้อข้อเสนอแนะ (ส่งกลับภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562)

   

  More Info

 • ประกาศสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

  | 2019-01-31 11:09:59

  ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค 0405.2/959 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 แจ้งว่าปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี 2560 ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 ดังนั้นผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถใช้สิทธิตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15  วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลามิได้ เว้นแต่ เหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น ดังนั้น

  More Info

 • ขอความร่วมมือควบคุมป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างประเภทต่างๆ

  | 2019-02-06 14:35:41

  เรียน     ท่านสมาชิกสมาคมฯ

             สืบเนื่องจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณที่สูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

             สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือมายังท่านในฐานะเจ้าของบริษัท เจ้าของกิจการ และเจ้าของโครงการก่อสร้าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างประเภทต่างๆ อันได้แก่ อาคาร ถนน ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการบรรทุกและขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างประเภทต่างๆ ตามที่สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัด อันประกอบด้วย

  More Info

 • นายวินัย สุวรรณขจิต และนายธนิต ธรรมไกรสร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ

  | 2019-02-06 11:08:40

  ภาพข่าว :: เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายวินัย สุวรรณขจิต และนายธนิต ธรรมไกรสร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นในการหารือประกอบด้วย เรื่องมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 และโครงการฟื้นฟูคลองแสนแสบ

   

  More Info

 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)

  | 2019-02-01 10:30:01

  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ แจ้งเวียน ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว52 เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) " 

   

  More Info

 • นายสมชัย สันตินิภานนท์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ฯ

  | 2019-01-11 11:09:53

  TCA News :: เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา นายสมชัย สันตินิภานนท์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และงานสาธารณะ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

  More Info

 • นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรถบรรทุกสีขาว

  | 2018-12-21 13:42:08

  ภาพข่าว :: นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรถบรรทุกสีขาว ตามนโยบายรัฐบาลในการเข้มงวดกวดขันน้ำหนักรถบรรทุก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม ซึ่งในการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญ 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และกรมเจ้าท่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทสตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสหพันธ์และสมาคมด้านการขนส่ง ได้แก่ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  More Info

 • โครงการสุดพิเศษ !!! แพล้นท์ผสมยางมะตอยร้อนระดับโลก โดยมอบส่วนลดสุดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ

  | 2018-12-14 10:49:47

  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท Ammann จำกัด ได้จัดโครงการโปรโมชั่นสุดพิเศษ "แพล้นท์ผสมยางมะตอยร้อนระดับโลก!!! "โดย มอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสั่งซื้อแพล้นท์ผสมยางมะตอยร้อน สั่งจองด่วนตั้งแต่ 9 พ.ย.61- 31 ม.ค.62 เท่านั้น

  สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามราคาพร้อมรายละเอียด และขอรับแบบฟอร์มสั่งซื้อได้ที่คุณประภัสสร ศุภมงคล โทร 02-251-4471-3 ต่อ 101 E-mail : office@tca.or.th, www.tca.or.th และ Facebook : สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์-TCA

  More Info

Page: 1 of 32 | << Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine